Pod naszym patronatem: Dni Koguta 2019 | XI Koguci Turniej Bokserski | XII Bieg Koguta | III Termathlon w Termach Jakuba | Wygraj książkę dla Czytelnika OSI
reklamaDotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania

- opublikowano: 29-12-2018

W związku z konkursem organizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Miasto Oława w partnerstwie z grupą gmin, zamierza pozyskać środki na dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.

Granty można otrzymać na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła:
- na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej
- na instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
- na instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła.

UWAGA

W ramach projektów nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:
a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogoroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta Oława będące:
- właścicielem domów jednorodzinnych,
- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionych w SzOOP RPO WD 2014-2020. W odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych warunkiem zgłoszenia do projektu jest zgoda współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania na podstawie stosownych uchwał oraz posiadanie dokumentacji projektowej lub udokumentowanie, iż dokumentacja projektowa dla planowanego zadania jest w trakcie realizacji lub zostanie zlecona do 15.01.2019 r.
Pomoc przyznawana będzie wyłącznie na instalacje, dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej /audyt energetyczny/ uproszczony audyt energetyczny wg metodologii wskazanej przez DIP i potwierdził on spełnienie warunków zapisanych w dokumentacji konkursowej. Dopuszcza się wykorzystanie audytów już posiadanych przez grantodawcę/grantobiorcę, sporządzonych (zaktualizowanych) nie wcześniej niż na dwa lata przed rokiem ogłoszenia konkursu o dofinansowanie. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie (co wynika z audytu i analizy opcji we wniosku o dofinansowanie) lub jest technicznie niemożliwe. Wsparcie w ramach projektu będzie uwarunkowane uprzednim wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Wyjątek stanowią budynki, które osiągnęły minimalny poziom efektywności energetycznej wyrażony współczynnikiem zapotrzebowania budynku na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania CWU (EP), wskazanym w kryteriach wyboru projektów. W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu o wypełnienie ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w projekcie na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Ankiety można pobrać poniżej.

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do Biura Podawczego (na parterze) Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowym 15 w terminie do 15 stycznia 2019 r. do godziny 15.30.
Złożenie ankiety nie gwarantuje otrzymania dotacji, realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków w ramach RPO WD 2014-2020. Dodatkowo należy zaznaczyć, że środki będą przekazywane na rzecz grantobiorców po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na zasadzie refundacji kosztów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oławie pod numerem tel. 71/301-10-13, a szczegóły konkursu opublikowane są na stronie internetowej pod adresem:
Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Pobierz ten plik ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW.docx

źródło: UM Oława

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin