Pod naszym patronatem: XI Toyota Zimowy Maraton Na Raty | Termathlon Na Raty
reklamaGrudniowa sesja Rady Miejskiej Jelcza-Laskowic

- opublikowano: 22-12-2017

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XLII Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, które odbędą się 29.12.2017 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
5. Sprawy samorządowe.
6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz –Laskowice na 2018 rok, oraz:

- odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian w formie autopoprawki,
głosowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz -Laskowice na lata 2018 - 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół w gminie Jelcz-Laskowice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Jelczu-Laskowicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jelczu – Laskowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu – Laskowicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Minkowicach Oławskich w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Minkowicach Oławskich.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK", działki o nr 13/392 AM-1, obręb ewidencyjny Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Minkowicach Oławskich.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2018 rok.
23. Komunikaty organów Gminy.
24. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Bejda

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin