Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert

- opublikowano: 04-11-2017

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oławskiego w 2018 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r, poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.)

I. Rodzaje zadań oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację

W zakresie powierzenia:
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawne na ternie powiatu oławskiego w 2018 roku.

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 62.604 zł brutto na wynagrodzenia z tytułu umowy.
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oławskim odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice (sala USC) w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie według następującego harmonogramu:
Poniedziałek od godz. 8.00 do min. 12.00
Wtorek od godz. 15.00 do min. 19.00
Środa od godz.8.00 do min. 12.00
Czwartek od godz.8.00 do min. 12.00
Piątek od godz.8.00 do min. 12.00
W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkt nie będzie czynny.

II. Zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.);
3) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy organizacje pozarządowe: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi; nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2; 3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

4. Dotacja zostanie przyznana w ramach w/w środków na zasadzie powierzenia wykonania zadania.
5. Dotacja przekazywana będzie w 12 miesięcznych ratach na warunkach określonych w umowie.
6. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
7. Kompletne oferty realizacji zadania zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy składać na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1300) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00, do dnia 23 listopada 2017 r. Druki, na których należy składać oferty dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.starostwo.olawa.pl – zakładka organizacje pozarządowe.
8. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty, terminem złożenia oferty jest data faktycznego wpływu przesyłki do starostwa.
9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
10. Do oferty należy załączyć:

1) dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
2) umowę lub promesę ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wskazujące, że dotyczą punktu określonego w niniejszym ogłoszeniu, zawierające dane tej osoby,
3) pisemne zobowiązanie (załącznik nr 1 do oferty) dotyczące:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

4) oświadczenie (załącznik nr 2 do oferty), że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
5) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
6) wyciąg ze statutu organizacji, z którego wynika, iż prowadzi ona działalność pożytku publicznego,
7) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
8) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

11. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
12. Każda oferta wraz z załącznikami musi być umieszczona w oddzielnej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ROK 2018” wraz z danymi oferenta.
13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może spowodować przyznanie dotacji w kwocie innej niż w ofercie, a nawet nieprzyjęcie oferty.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Konkurs obejmuje zadanie realizowane od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Podmiot, który zostanie wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do:

a) prowadzenia wymaga rachunkowego wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów w poszczególnych operacjach księgowych,
b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie według wzoru określonego w Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016r.,
c) dokumentowania w „Karcie nieodpłatnej pomocy prawnej” według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości każdego przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc,
d) przekazywanie staroście „Karty nieodpłatnej pomocy prawnej” oraz oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 6 oraz ust 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego w sposób uniemożliwiający powiązanie karty nieodpłatnej pomocy prawnej z oświadczeniem osoby uprawnionej.

5. Zgodnie z art.11 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi do dnia 27 listopada 2017 r.
2. Oferty wypełnione na niewłaściwych drukach, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty wraz z załącznikami odpowiada wnioskodawca. Oferta nie może być uzupełniania.
3. Komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu w Oławie ocenia oferty na podstawie kryteriów formalnych:

a) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
b) czy oferta zawiera komplet dokumentów, zgodnie z treścią ogłoszenia,
c) zgodność treści złożonej oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,
d) zgodność celów statutowych podmiotu składającego ofertę z treścią zadania.

4. Następnie po odrzuceniu ofert, które nie spełniły kryteriów formalnych Komisja ocenia pozostałe oferty na podstawie kryteriów merytorycznych:

a) możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w wyższym wymiarze niż 4 godziny dziennie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu (0-10 pkt),
b) dotychczasowe doświadczenie organizacji pozarządowej powyżej 2 lat w realizacji takiego samego zadania lub zadań podobnych, jak zadanie będące przedmiotem konkursu (0-10 pkt),
c) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania (0-10 pkt),
d) wysokość wkładu osobowego, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków oraz dotychczasowe doświadczenie osób, które będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej (0-10 pkt)

UWAGA nie wymagamy wkładu rzeczowego

5. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej sporządza protokół i wykaz ofert, którym Komisja rekomenduje przyznanie dotacji oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje przyznanie dotacji z podaniem przyczyny.
6. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu protokół wraz z załącznikami.
7. Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oławie po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie Komisji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 6 dni od ostatniego dnia składania ofert.
8. Od uchwały Zarządu odwołanie nie przysługuje.
9. Informacja o podmiotach, których oferty zostały wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie.
10. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

V. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2016 i 2017 zadaniach publicznych

W roku 2016 zadanie realizowała Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Wysokość dotacji wynosiła 59.900,00 zł. Porady prawne udzielane były w Jelczu-Laskowcach, w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, na podstawie porozumienia z dnia 5 lutego 2016 roku. W roku 2017 zadanie jest realizowane również przez Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Wysokość dotacji została określona na kwotę 60.200,00 zł. Porady prawne udzielane są w Jelczu-Laskowcach, w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, na podstawie porozumienia z dnia 14 października 2016 roku.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania na drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Oławski.
2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
3. Zarząd Powiatu w Oławie unieważnia ogłoszony otwarty konkurs ofert na podstawie art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. W przypadku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Zarząd Powiatu w Oławie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.
5. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie lub telefonicznie pod numerem:
71 301 15 49, 71 301 15 68.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin