Oława - OSI - OLAWA.INFO - Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018.
Pod naszym patronatem: V Międzynarodowy Festiwal Organowy | Karawana Teatralna 2018 | II Termathlon Essity | XI Bieg Koguta | III Oławski Bieg Kolorów | Dożynki gminy Jelcz-Laskowice
reklamaStypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018

- opublikowano: 22-08-2017

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2017 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą w szkołach, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony: Urzędu Miasta Oława oraz Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Oławie:
(www.um.olawa.pl; www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm).

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.

Uwaga!
Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW, ul. 3 Maja 18f/u.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 514 zł netto na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

4. Do dochodu nie wlicza się m. in.:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz.1672).

Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest w cytowanej uchwale oraz w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

Wniosek do pobrania

źródło: UM Oława

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 7. )
24-08-2017 ~ kreska ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Do obywatela miasta Oława -ja po prostu piszę o faktach, zapisanych poprzez rozporządzenia ministerialne procedurach, proszę tak to odbierać.W żaden sposób nie odniosłam się do krytyki burmistrza, zależało mi na podkreśleniu że od przyznania stypendium po jego wypłatę jest długa droga, na zwrot pieniędzy się czeka i nie zależy to od władz lokalnych. A tak na marginesie rzucanie wazeliniarstwem nie przyczynia się do merytorycznej dyskusji więc jak obywatelu chcesz rządzić ? dobrą zmianą + pyskówki i obrażania. Mam nadzieję że nie. Pozdrawiam,
23-08-2017 ~ KAŚKA ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Towarzysz Olek postradał zmysły i powinien modlić się o zdrowie bo o rozum jest już za póżno ,Oława nigdy nie była tak zaniedbana jak w tej kadencji ,a burmistrzowi trzeba zaśpiewać : stary niedzwiedz mocno śpi i BASTA
23-08-2017 ~ obywatel miasta Oława ( gość OSI) zgłoś naruszenie
olek ty razem z kreską - dzień bez wazeliny jest dniem straconym, przestańcie się kompromitować z tym waszym dobrodziejem. W najbliższych wyborach skończy się celebrowanie, nam potrzebny jest dobry gospodarz, BBS to juz przeżytek. :* :-/ ;(
23-08-2017 ~ kreska ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Do Leona: Termin 15 września z tego co pamiętam ustalony jest w procedurach dotyczących przyznawania stypendium i określony przez ministerstwo. Warto o tym wiedziec zanim coś się napisze. Ale prosze mi wierzyc że pedagodzy szkolni są w kontakcie z rodzicami już pod koniec sierpnia. Nie wiem czy pan też wie że rodzice sami muszą kupic ,a pieniądze ze stypendium rząd przesyła często dopiero koniec października początek listopada i dopiero można okreslic kwotę dla ucznia. Czy to też wina Burmistrza? Rozliczenie tych faktur to następna historia bo ministerstwo określa rodzaj zakupu kwalifikowanego do rozliczenia stypendium, więc nie wszystko dla dziecka tam się mieści.Z tego co pamiętam nie można chyba pokryć z tego polisy ubezpieczeniowej dla dziecka.
23-08-2017 ~ leon ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Jak on wygra następną kadencję to się wyprowadzam z tego miasta.
22-08-2017 ~ olek ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Chwała na wieki naszemu Burmistrzowi,który jest najlepszy jaki mógł nam się trafić.
Wszystko potrafi przewidzieć/
Głosujmy aby wygrał następną kadencję.
22-08-2017 ~ Leon ( gość OSI) zgłoś naruszenie
"Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r." - biorąc pod uwagę, że pierwsze spotkania z rodzicami w szkołach odbędą się pod koniec września, można już dzisiaj przyjąć, że chętnych do przyjęcia pomocy materialnej dla uczniów w naszym ukochanym mieście nie będzie. I tak trzymać, Panie Burmistrzu !! !


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin